Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w witrynie internetowej www.poradyprawne-online24.pl

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
 3. Usługodawca: Radca prawny Katarzyna Brzozowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Brzozowska pod adresem: ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 304, 45-273 Opole, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-1141, NIP: 7542790373, REGON 161600488, tel. + 48 666 077 445, email: porady@poradyprawne-online24.pl.
 4. Usługi: wszelkiego rodzaju doradztwo prawne, w tym porady prawne, opinie, wzory pism i umów, sporządzane i dostarczane w formie elektronicznej za pośrednictwem internetu.
 5. Usługobiorca: konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna bądź podmiot, któremu przepisy przyznają zdolność prawną, który zaakceptuje koszt wykonania usługi oraz zrealizuje płatność za Usługę.
 6. Konsument: osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą w celu nie związanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
 7. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 8. Usługobiorca jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Usługobiorca akceptując regulamin oświadcza, że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek działalności polegającej na praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 ze zm.), jak również nie dopuszcza się jakichkolwiek czynów polegających na ukrywaniu dochodów, zatajeniu dochodów, uchylaniu się od płacenia podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych, a także innych czynów, zabronionych przez ustawę z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137 ze zm.).
 • 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. W celu skorzystania z Usługi konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia elektronicznego zapewniającego stały dostęp do internetu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), przeglądarki internetowej umożliwiającej przeglądanie witryn internetowych oraz programu umożliwiającego zapisywanie i odtwarzanie plików pdf i doc.
 2. Uzyskanie Usługi wymaga wypełnienia procedury określonej poniżej.
 3. a) Usługobiorca uzupełnienia formularz online umieszczony na witrynie internetowej Usługodawcy i akceptuje treść niniejszego regulaminu zaznaczając check-box (ma wówczas możliwość zapoznania się z treścią regulaminu), a następnie klika „Wyślij pytanie do wyceny”, bądź przesyła wiadomości email z ewentualnymi załącznikami bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: porady@poradyprawne-online24.pl.

Korzystając z formularza w witrynie internetowej Usługodawcy Usługobiorca podaje imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu, a Usługodawca jako potwierdzenie przyjęcia zapytania do wyceny, przesyła na wskazany adres email wiadomość o przyjęciu zapytania do realizacji.

 1. b) Usługodawca weryfikuje treść informacji i przesyła Usługobiorcy wycenę Usługi (podając cenę brutto) oraz termin jej realizacji lub zadaje pytania dodatkowe w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do treści otrzymanego zapytania.

Usługobiorca otrzymuje informację o wycenie i terminie realizacji usługi niezwłocznie od dnia przesłania zapytania (uzupełnienia informacji o zapytaniu), maksymalnie w przeciągu 2 dni roboczych.

 1. c) Usługobiorca w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o koszcie i czasie realizacji Usługi wykonuje przelew na rachunek bankowy Usługodawcy oraz wskazuje swój adres, a w przypadku osób prawnych – numer NIP. Dokonanie przelewu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i uważa się za moment zawarcia umowy. Jeśli Usługobiorca we wskazanym terminie nie dokona wpłaty, zostanie to uznane za brak woli zawarcia umowy, a uzyskanie Usługi będzie wymagało ponownego skorzystania z pełnej procedury.
 • 3 Wykonanie Usługi
 1. Usługodawca przystępuje do realizacji Usługi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Czas na jej realizację liczy się od tego momentu.
 2. Realizacja Usługi odbywa się poprzez dostarczenie przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej na adres email wskazany przez Usługobiorcę, zawierającej treść np. porady lub załącznik zawierającego np. wzór pisma lub umowy w uzgodnionym terminie.
 3. Termin realizacji usługi to 24 godziny, ale może ulec wydłużeniu z uwagi na siłę wyższą.
 4. Termin realizacji Usługi może również ulec wydłużeniu jeżeli Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o tym fakcie, wskazując na okoliczności uzasadniające ten stan rzeczy, a Usługobiorca się temu wyraźnie nie sprzeciwi.
 5. Ewentualne pytania dodatkowe, które nie wchodziły w zakres pierwotnego zapytania lub dotyczą zmodyfikowanego stanu faktycznego podlegają odrębnej wycenie. Odpowiedzi na pytania dodatkowe wchodzące w zakres pierwotnego zapytania udzielane są bezpłatnie.
 • 4 Płatność i faktura VAT
 1. Płatność za Usługę odbywa się bezgotówkowo, za pośrednictwem przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na rachunek bankowy Usługodawcy:

ING Bank Śląski S.A.

NUMER KONTA: 45 1050 1504 1000 0092 0120 6639

IBAN: PL 45 1050 1504 1000 0092 0120 6639

SWIFT: INGBPLPW

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Brzozowska

 1. ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 304, 45-273 Opole
 2. Usługobiorca wskazuje w tytule przelewu swoje dane oraz wskazuje na przedmiot umowy, tj. usługę prawną.
 3. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT, która będzie przesyłana w formie elektronicznej. Zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i przepisów wykonawczych stosowanie faktur elektronicznych, obejmuje akceptację przesyłania w tym udostępniania faktur w drodze elektronicznej. W związku z powyższym konieczna jest zgoda Usługobiorcy na taki sposób przesyłania faktur. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości stwierdza się, iż akceptacja niniejszego regulaminu równoznaczna jest także ze za zgodą Usługobiorcy na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu wyżej wskazanych przepisów. Za doręczenie faktury przyjmuje się chwilę jej wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy.
 4. Faktury VAT wystawiane i dostarczane są w formie elektronicznej, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
 • 5 Odstąpienie od umowy
 1. Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem internetu.
 2. Odstąpienie od umowy przez konsumenta możliwe jest w maksymalnym terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jednak jeśli Usługobiorca otrzymał usługę, zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, tj. z dnia 9 marca 2017 r. ze zm.), o czym Usługodawca niniejszym informuje.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument powinien niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę, przesyłając na adres email Usługodawcy (porady@poradyprawne-online24.pl) oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do regulaminu.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy kwotę otrzymaną z tytułu wynagrodzenia za wykonanie usługi w sposób odpowiadający formie zapłaty wybranej przez konsumenta.
 • 6 Postępowanie reklamacyjne
 1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonanej usługi Usługobiorca może złożyć uzasadnioną reklamację, przesyłają na adres siedziby Usługodawcy swoje umotywowane uwagi i żądania.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni proponując Usługobiorcy sposób jej rozpatrzenia, bądź wskazując na brak podstaw do jej złożenia.
 3. Podstawy reklamacji nie może w szczególności stanowić sytuacja, w której:
 4. porada/opinia prawna jest niekorzystna dla Usługobiorcy i nie potwierdza przewidywanej przez niego wykładni przepisów,
 5. porada/opinia wskazuje na jedną z możliwych wykładni obowiązujących przepisów,
 6. Usługodawca podał nieprawdziwy lub niepełny stan faktyczny sprawy/nie uzupełnił stanu faktycznego.
 • 7 Dane osobowe

1.Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami.

2.Dane osobowe użytkowników serwisu są traktowane jako dane poufne.

3.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu jest Usługodawca.

4.Celem zbierania danych osobowych przez administratora jest:

a.nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą a Usługobiorcą polegającego na świadczeniu przez Usługodawcę usług elektronicznych,

b.marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych lub

c.dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez okres ich przedawnienia.

5.Usługodawca nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Usługobiorców, bez ich wyraźniej zgody. Udostępnione mogą zostać jedynie na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

6.Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

7.Mając na celu sprawną realizację usługi Usługodawca ma także prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 • 8 Własność intelektualna

1.Produkty tworzone przez Usługodawcę stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych i stanowią własność Usługodawcy.

2.Usługodawca zezwala Usługobiorcy na korzystanie z utworów do własnych celów w ramach prowadzonej przez Usługobiorcę działalności. Oznacza to, że poza wyżej wskazanym zakresem Usługobiorca nie jest upoważniony do wprowadzania do obrotu treści, których twórcą jest Usługodawca.

3.Wszystkie treści zamieszczone w serwisie, w szczególności: fotografie, grafiki, hasła, teksty, kompozycje graficzne, układy strony i podstron, logotypy, znaki słowno-graficzne korzystają z ochrony na podstawie prawach autorskich i są własnością Usługodawcy.

4.Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości witryny internetowej, bez zgody Usługodawcy.

5.Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.poradyprawne-online24.pl w szczególności: fotografii, grafik, haseł, tekstów, kompozycji graficznych, układów strony i podstron, logotypów, znaku słowno-graficznego serwisu tj. ciągu wyrazów poradyprawne-online24.pl, stanowi naruszenie ustawy o prawach autorskich przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

6.Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z serwisu bez zgody Usługodawcy jest równoważne z naruszeniem regulamin.

 • 9 Postanowienia końcowe

1.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej.

2.Regulamin jest udostępniany bezpłatnie w serwisie. Usługobiorca ma możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

3.Regulamin został sporządzony w języku polskim.

4.Usługodawca i Usługobiorca są zobowiązani traktować jako poufne wszelkie udzielone wzajemnie informacje i dokumenty oraz nałożyć takie zobowiązanie poufności na wszystkie osoby mające styczność z nimi.

5.Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

6.Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.

7.Zmiany dokonane w regulaminie serwisu przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać. W pozostałym zakresie zmiany wchodzą w życie 14 dni po ich opublikowaniu w serwisie. Jeśli przepisy regulaminu ulegną zmianie po zawarciu umowy stosuje się przepisy regulaminu poprzedniego.

8.Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

9.Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie, a właściwość sądu określają przepisy obowiązującego prawa.

10.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdą przepisu obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Załącznik:

(miejscowość, data)
(imię i nazwisko konsumenta)
(adres konsumenta)
Kancelaria Radcy Prawnego

Katarzyna Brzozowska

ul. Sosnkowskiego 40-42, lok. 304, 45-273 Opole
e-mail: porady@poradyprawne-online24.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja …………………………………………………………………… (imię i nazwisko) odstępuję od umowy o świadczenie usługi – udzielenia porady prawnej z dnia …………………………………… (data) dotyczącej ………………………………………………………………………………………………………… (krótki opis tematu).

……………………………………………

(czytelny podpis)

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Pismo należy podpisać i własnoręcznie jego skan/zdjęcie przesłać na adres e-mail usługodawcy lub na adres siedziby pocztą tradycyjną.

2) Zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez usługodawcę, odstąpienie od umowy jest możliwe w terminie 14 dni od jej zawarcia, jednakże zostaje wyłączone w momencie wykonania usługi.