0
radca prawny

Zawód radcy prawnego

Radcę prawnego często utożsamia się z adwokatem, ale trzeba wiedzieć, że pomimo wielu podobieństw między nimi istnieją także pewne różnice. Faktem jest to, że uprawnienia radcy prawnego w dużej mierze są podobne do prawnika, ale nadal nie można traktować obu tych zawodów tak samo. Są różne drogi pozwalające na zostanie radcą prawnym, znaczenie ma nie tylko rozległa wiedza z zakresu szeroko pojętego prawa, liczą się także odpowiednie predyspozycje.

Co warto wiedzieć o zawodzie radcy prawnego?

Radca prawny to przykład zawodu zaufania publicznego, zajmuje się on świadczeniem szeroko pojętej pomocy prawnej. Można zlecić mu sporządzenie opinii prawnej, opracowanie projektu aktu prawnego, występowanie przed urzędami i sądami. Udzieli konsultacji i porad prawnych, może być pełnomocnikiem przed organami procesowymi, pełnić funkcję obrońcy. Możliwe jest wykonywanie zawodu radcy prawnego we własnej kancelarii, na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę. Istotne jest to, aby radca prawny miał ukończone pięcioletnie studia prawnicze, tytuł magistra prawa. Niezbędne staje się również odbycie trzyletniej aplikacji radcowskiej i zdanie egzaminu zawodowego.

Konieczna jest zdolność do czynności prawnych i pełna możliwość korzystania z praw publicznych. Radcy prawnemu można powierzyć obsługę prawną przedsiębiorstwa, sporządzanie różnego typu umów. Istotne jest, jaką ma specjalizację, przykładowo z prawa budowlanego. Zawsze powinno się zwrócić na to uwagę przy wyborze usługodawcy, w zależności od rodzaju sprawy, z którą zgłasza się klient. Istotne będzie, aby radca prawny miał OC, czyli obowiązkową polisę. Jest zobligowany do przestrzegania tajemnicy zawodowej, ponosi odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną za popełnione przez siebie błędy.

Jak zostać radcą prawnym?

Jeżeli ktoś chce zostać radcą prawnym, to będzie musiał skończyć studia prawnicze, bez tego nie uzyska tytułu uprawniającego do wykonywania zawodu. Warto od razu zaznaczyć, że studia nie muszą odbywać się w systemie dziennym, mogą być także zaoczne. W obu przypadkach konieczne jest jednak obronienie pracy magisterskiej, aby uzyskać stopień magistra prawa. Kolejną kwestią będzie nieskazitelny charakter, wymaga się także rękojmi właściwego wykonywania zawodu na podstawie zachowania, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o radcach prawnych. Jeżeli ktoś chce wykonywać tego typu zawód, to będzie musiał odbyć w Polsce aplikację radcowską i złożyć egzamin radcowski, oczywiście zdobyć pozytywny wynik uprawniający do uzyskania wpisu na listę Radców Prawnych.

Trzeba liczyć się z tym, że nabory na aplikację radcowską odbywają się wyłącznie raz w roku, konieczne staje się również uiszczenie płatności za możliwość podejścia do egzaminu wstępnego. Sprawdzana jest wiedza z zakresu rozmaitych aktów prawnych, czyli przykładowo prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa cywilnego i administracyjnego, prawa karnego i skarbowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa opiekuńczego, prawa gospodarczego, prawa unijnego i konstytucjonalnego. Aplikacja radcowska służy do przygotowania aplikanta do właściwego wykonywania zawodu radcy prawnego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *